در کف

ای داد از وقتهایی که هلاک چایی و امثالهم هستی و آبدارچی تمیز شرکت نباشه و نگهبان چایی بیاره و برای گذاشتن چایی روی میزت دستشو بزار دور فنجون و از فکر اینکه دستاش کثیف باشه چندشت بشه بخوری... 

+ چه سکوتی!!!!! مسخره است نه؟

/ 8 نظر / 30 بازدید
نیلوفر

آی کولی گفتیا منم رو این چیزا عجیب وسواس دارم[نیشخند] دلم واسه اینجا تنگ شده بود اما خوب زیاد دسترسی به نت ندارم [ناراحت]بعدشم دارم درس میخونم مثلا اما مدیونی باور کنی [ماچ][قلب]

زهــــرآ

کووووووولی؟ باور نمیکی پام کاریش شده ینی؟ خداااااااااااااااااااااااااااااااااااع[گریه]

اندر احوالات

وای منم عمرا اینجوری نمی خورم خودم می رم چایی می ریزم

نجمه

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ...